top of page

איך השיטה פועלת הלכה למעשה במפגשים של עבריתלי?

המפגשים בעבריתלי בנויים ממגוון פעילויות המאורגנות במבנה קבוע ומועברים בקבוצות קטנות. התלמידים נחשפים לשפה העברית באמצעות פעולות יומיומיות. השיטה החווייתית והשימוש בגירויים רב חושיים מאפשרים את הטמעת השפה. בדרך זו ובזכותה מילים השימושיות שנלמדו בשיעור, השפה נשזרת בפעולות הרגילות בחיי היומיום של התלמידים והופכת שגורה בפיהם באופן טבעי.

המורים בעבירתלי רגישים וקשובים לתלמידים, לקצב ולצרכים השונים. הם יודעים לנווט את המפגשים בהתאם לתכנים העולים בכיתה באופן ספונטני. 

 

בעבריתלי לתלמידים יש אפשרויות בחירה. האווירה והשיח, נותנים לגיטימציה לרעיונות חדשים ודרכי הבעה נוספות, כך שהתלמידים מרגישים שקולם נשמע.

השיטה שלנו

השיטה שלנו בעבריתלי מבוססת על חינוך רב תחומי (multidisciplinary). התלמידים לומדים עברית תוך כדי לימוד וחקירה של תחומי דעת מגוונים, המעוצבים בהתאם לשלב ההתפתחותי שלהם.

הרעיונות בעבריתלי באים מעולם הילדים והמבוגרים ומושתתים על חינוך חוויתי. השתתפות פעילה מאפשרת לתלמידים לרכוש ידע ומיומנויות תוך כדי לימוד מהנה, מעשיר ויצירתי.

במפגשים של עבריתלי אנחנו מעודדים משחק אסוציאטיבי, מעוף, שימוש בעולם דימויים רחב ובכך מעוררים את סקרנותם של התלמידים ומעודדים יצירתיות מחשבתית.

השיעורים בעבריתלי מפתחים את החשיבה, היצירתיות והדמיון ונותנים לתלמידים חופש פעולה. 

הסביבה שאנחנו יוצרים בעבריתלי מחזקת ומעצבת את  אישיותם של התלמידים, מחברת אותם לערכים ולהווי הישראלי ומקשרת בין לימודי העברית לחוויה נעימה ומעצימה.

מיומנויות לימודיות ותפקודיות בתחומים השונים

 • כשירות לשונית: אוצר מילים ופעלים, תחביר ומורפולוגיה, סוגי משפט

 • פיתוח כישורי האזנה ודיבור

 • מודעות פונולוגית וידע אלפביתי 

 • הזדמנויות כתיבה 

 • גרפומוטוריקה/ יצירה

 • מוזיקה

 • משחקים דידקטיים

 • אמנות

 • דגשים חברתיים: כישורי שיח האזנה ודיבור, פרגמטיקה

 • רכישת הקריאה והכתיבה וביסוס שטף הקריאה

 • הבנת הנקרא

 • עידוד קריאה

 • פיתוח יכולת הכתיבה וההבעה בכתב

 • שילוב מיומנויות אורייניות בנושאים שונים בתחומי הדעת

 • הרחבת הדעת וההשכלה

אילו ערכים מוטמעים במהלך הפעילויות בעבריתלי?

 • פיתוח המודעות הלשונית ואהבת השפה העברית

 • חינוך לאורח חיים בריא

 • עידוד ומוטיבציה לעצמאות, יצירה ועשייה

 • חדוות למידה, חקירה, סקרנות ויוזמה

 • חשיבה לוגית

 • כבוד האדם והמשפחה

 • סולידריות ועזרה לזולת, מעורבות חברתית ומחויבות לטבע

bottom of page